Nieuws: bijgewerkt op 21 maart 2019

ISDE-subsidie voor biomassaketels gehalveerd

De hoogte van het subsidiebedrag voor op biomassa gestookte ketels binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is per 20-03-19 aangepast.

Aanleiding voor de wijziging is dat de marktprijzen van biomassaketels door de opkomst van diverse B- en C-merken fors zijn gedaald. Hierdoor bestaat bij deze ketels het risico dat meer subsidie wordt verstrekt dan gewenst is en zelfs de maximale steunintensiteit die geldt op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt overschreden.

Om dit te voorkomen is het subsidiebedrag voor een biomassaketel tot en met 40 kW verlaagd van € 2500,- naar € 1250,-. In het geval het vermogen van een op biomassa gestookte ketel boven de 40 kW uitkomt, wordt het subsidiebedrag in het vervolg vermeerderd met € 70,- per kW vermogen van de ketel, in plaats van met € 110,- per kW vermogen van de ketel (het bedrag dat voorheen gehanteerd werd).

Zakelijke aanvragen tot 21-03-19 vallen onder de oude subsidieregeling.
Voor particulieren is er een overgangsbepaling opgenomen, omdat particulieren pas na aanschaf en installatie een subsidieaanvraag kunnen indienen. Voor particuliere aanvragers blijven de subsidiebedragen van voor 21 maart 2019 gehanteerd, wanneer de biomassaketel voor 21 maart 2019 is aangeschaft en geïnstalleerd en de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie is ingediend.

Tot slot betreuren wij het ten zeerste dat kopers van ons A-merk Fröling niet meer kunnen profiteren van de oude subsidieregeling. Wij zijn er echter van overtuigd dat er ook in de toekomst bewust gekozen blijft worden voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

ISDE Particulieren

Voorwaarden:

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.
ISDE Zakelijk

Voorwaarden:

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

 • U heeft een geldig KvK-nummer.
 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.
ISDE Zakelijk: Binnen 12 maanden verrichten van een vaststellingsverzoek!

ISDE: Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

 • is bestemd voor de opwekking van warmte
 • voldoet, indien in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt, aan de norm EN 303-5
 • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
 • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
 • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
 • Betreft geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard.
 • De biomassaketel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 1250,- voor een ketel tot en met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt € 1250,- + € 70,- per kW extra.

EIA
EIA

251105 [W] Ketel of kachel gestookt met biomassa

Bestemd voor: het verwarmen van gebouwen of processen door verbranding van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers, onder de voorwaarde dat het warmterendement ten minste 80% bedraagt, en bestaande uit:

a. ketel met een vermogen van minder dan 500 kW, (eventueel) biogasontvochtigingsinstallatie, (eventueel) separate biogasontzwavelingsinstallatie, (eventueel) biogascompressor, (eventueel) rookgascondensor, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) rookgasreiniger, (eventueel) warmtetransportleiding. Warmtedistributienetten en verwarmingsnetten komen niet in aanmerking;

b. kachel, (eventueel) rookgasreiniger.

Voor het bepalen van het vermogen van een ketel gestookt met biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers dient het samenstel van nieuwe voorzieningen te worden genomen waarbij onder een samenstel van nieuwe voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige nieuwe middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor de productie van warmte opgewekt door middel van een ketel gestookt met biomassa of uit biomassa verkregen vloeibare energiedragers.

Toelichting: Ketels en kachels gestookt met biomassa die geplaatst zijn in woningen komen niet in aanmerking.

Installaties dienen bij voorkeur te worden aangebracht door gekwalificeerde installateurs. In het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector QbisNl (zie hiervoor http://www.qbisnl.nl) kunt u deze installateurs vinden.

Heeft u een vraag aan PTH Hout CV?

 

Heeft u interesse in een biomassa verbrandingsketel van Fröling? Fröling is de grootste Europese fabrikant van biomassa verbrandingsketels. Of wilt u eventueel het dealerschap aangaan met PTH Hout CV om de biomassa verbrandingsketels te verkopen en te plaatsen ? Of wilt u algemene informatie over de ketels, over Fröling of over PTH Hout CV? Kies het juiste formulier voor uw informatie en vul alle gevraagde gegevens in. Daarna nemen wij contact met u op.