085 4845 823

ALGEMENE VOORWAARDEN: PETER TEN HOOR V.O.F.

1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst die betrekking heeft op door Peter ten Hoor v.o.f., tevens handelend onder de naam PTH Hout CV, gevestigd te Appelscha, verder te noemen “Peter ten Hoor”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Peter ten Hoor heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere (rechts)persoon die bij of via Peter ten Hoor goederen bestelt en/of koopt. In deze algemene voorwaarden wordt met “consument” uitsluitend de klant bedoeld die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.3. Eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Peter ten Hoor mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Peter ten Hoor op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Peter ten Hoor te zijn ontvangen. Indien die opzegging niet of niet tijdig is ontvangen door Peter ten Hoor, wordt de klant geacht met de wijziging te hebben ingestemd.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Peter ten Hoor, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Peter ten Hoor of door feitelijke uitvoering door Peter ten Hoor komt een overeenkomst tot stand. De klant heeft – behoudens eventuele in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst genoemde gevallen – niet het recht een geplaatste bestelling te annuleren of gesloten overeenkomst op te zeggen, tenzij (1) dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat mogelijk zou maken of (2) sprake is van een overeenkomst van opdracht tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, in de zin van artikel 408 lid 3 BW.

2.2. Peter ten Hoor kan binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst zijn instemming herroepen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst ontbinden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat zou verbieden.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren op werkdagen.

2.4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Peter ten Hoor.

2.5. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Peter ten Hoor ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.6. Wijzigingen van de overeenkomst binden Peter ten Hoor slechts voor zover deze schriftelijk door Peter ten Hoor zijn bevestigd c.q. feitelijk door Peter ten Hoor zijn uitgevoerd.

2.7. Indien in een offerte of aanbieding voor meerdere diensten of producten een prijsopgave is verstrekt, bestaat voor Peter ten Hoor geen verplichting tot levering van slechts een deel van de genoemde diensten of producten tegen de in die offerte of aanbieding genoemde prijzen.

2.8. Peter ten Hoor is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een consument, blijft Peter ten Hoor aansprakelijk voor de nakoming door de derde, tenzij sprake is van een overdracht in verband met overdracht van onderneming.

2.9. Peter ten Hoor is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Peter ten Hoor kan aan de instemming met een door de klant gewenste wijziging de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de voor Peter ten Hoor aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant

3.1. De klant zal Peter ten Hoor steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

3.2. Indien de gegevens waarover Peter ten Hoor voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Peter ten Hoor ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Peter ten Hoor, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de bij Peter ten Hoor gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

3.3. Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien (1) de klant afname op het overeengekomen moment weigert, (2) de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of (3) geen moment voor afname is overeengekomen en binnen uiterlijk 14 dagen nadat melding is gedaan dat de producten kunnen worden afgehaald de klant de producten niet heeft afgehaald, is Peter ten Hoor gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. De vergoeding verschuldigd door de klant voor die opslag aan Peter ten Hoor bedraagt per maand ten minste 10% van de waarde van de opgeslagen producten, tenzij de werkelijke kosten voor opslag hoger zouden zijn.

3.4. Goederen gelden als (onder eigendomsvoorbehoud) geleverd, zodra Peter ten Hoor de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Peter ten Hoor of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.5. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Peter ten Hoor steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend en niet fataal. Indien tussen Peter ten Hoor en de klant is overeengekomen dat de overeenkomst binnen een specifieke termijn zal worden nagekomen, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat alle ter zake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande zin genoemde termijn, brengt Peter ten Hoor niet in verzuim. In geval van overschrijding van de termijn zal de klant voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Peter ten Hoor omtrent het voorkomen van verdere vertraging.

3.6. Peter ten Hoor heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Peter ten Hoor gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8. Onverminderd het voorgaande, is Peter ten Hoor bevoegd (een deel van) de te leveren zaken voorafgaand aan de overeengekomen levertermijn bij de klant te bezorgen en de klant daarvoor te factureren, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat zou verbieden.

3.9. Het is de klant niet toegestaan om het door Peter ten Hoor geleverde onverpakt of in een gewijzigde dan wel andere verpakking dan de originele door of in opdracht van Peter ten Hoor aangebrachte verpakking aan derden te verstrekken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Peter ten Hoor.

3.10. Indien medewerkers van Peter ten Hoor of medewerkers van derden die door Peter ten Hoor zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

3.11. De uitvoering van een overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

Levering(stermijnen)

Uitvoering overeenkomst

4. Eigenschappen van het geleverde 4.1. Indien en voor zover het geleverde niet door Peter ten Hoor zelf is ontwikkeld maar door Peter ten Hoor bij een derde is ingekocht, kan de klant op eerste verzoek de beschikking krijgen over (een kopie van) het data-sheet dat Peter ten Hoor van die derde ten aanzien van het geleverde heeft verkregen.

4.2. Het is mogelijk dat de eigenschappen van het door Peter ten Hoor geleverde, van hetzelfde soort en van hetzelfde type, geringe onderlinge afwijkingen vertonen. Ongeacht of de klant van voornoemd recht op kennisneming van het data-sheet gebruik heeft gemaakt, is Peter ten Hoor niet verantwoordelijk voor de bedoelde geringe onderlinge afwijkingen indien het geleverde voldoet aan de criteria zoals die op het datasheet zijn weergegeven.

4.3. Peter ten Hoor is niet verantwoordelijk voor geringe onderlinge afwijkingen indien het geleverde voldoet aan de criteria zoals opgenomen op het data-sheet.

4.4. Tenzij Peter ten Hoor aan de klant uitdrukkelijk heeft medegedeeld dat het geleverde door Peter ten Hoor zelf is ontwikkeld, dient de klant ervan uit te gaan dat een data-sheet op eerste verzoek ter beschikking wordt gesteld.

4.5. Ten aanzien van consumenten geldt hetgeen hiervoor is opgenomen slechts niet indien (1) hij die afwijking in redelijkheid niet hoefde te verwachten, (2) door de afwijking normaal gebruik van het product niet mogelijk zou zijn en (3) de afwijking dermate van omvang is dat in redelijkheid niet gezegd kan worden dat Peter ten Hoor heeft voldaan aan haar verplichting (alsdan rekening houdend met hetgeen in dit artikel is opgenomen over de aannemelijkheid dat sprake gaat zijn van afwijkingen).

5. Prijzen (en honorarium) 5.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd (tenzij expliciet anders vermeld). Eventuele kosten betrekking hebbend op transport, import en/of inklaring van door Peter ten Hoor aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

5.2. De in de aanbiedingen van Peter ten Hoor weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Peter ten Hoor gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat zou verbieden. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag of plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5.3. Kosten met betrekking tot montage- en installatiewerkzaamheden komen voor rekening van de klant.

5.4. Indien door Peter ten Hoor en de klant het honorarium voor de door Peter ten Hoor te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van Peter ten Hoor gehanteerd zoals is overeengekomen met de klant, danwel -indien geen honorarium zou zijn overeengekomen- het redelijke honorarium dat Peter ten Hoor hanteerde in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht.

5.5. Indien door partijen het honorarium voor de door Peter ten Hoor te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, geldt voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs of op verzoek van de klant buiten de normale werkuren en normale werkdagen zijn verricht een toeslag op het uurtarief als bedoeld in het voorgaande lid. Deze toeslag bedraagt:

5.6. Peter ten Hoor is gerechtigd bij de klant reistijd in rekening te brengen alsmede om reiskosten en eventuele verblijfskosten aan de klant door te berekenen, tegen uurtarieven zoals in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaald.

– per gewerkt uur tussen 18.00 uur en 20.00 uur: 25 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur tussen 20.00 en 23.00 uur: 50 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur tussen 23.00 uur en 08.30 uur: 100 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur op zaterdag: 100 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur op zon- en feestdagen: 100 % van het uurtarief;

6. Betaling 6.1. Betaling dient steeds plaats te vinden voorafgaand aan de levering of uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn (of een nader overeengekomen termijn) heeft te gelden als een fatale termijn. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Peter ten Hoor te verrekenen met de door Peter ten Hoor in rekening gebrachte bedragen of betaling van een factuur op te schorten in verband met beweerdelijke tegenvorderingen. Deze onmogelijkheid geldt niet indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten een dergelijke onmogelijkheid zou verbieden.

6.2. Peter ten Hoor heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Peter ten Hoor aangewezen bankrekening. Peter ten Hoor heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Peter ten Hoor, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Peter ten Hoor is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Peter ten Hoor bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Peter ten Hoor voorvloeiende schade.

6.4. Eventuele bezwaren ten aanzien van de juistheid van een door Peter ten Hoor verzonden factuur, dienen uiterlijk 1 maand na verzending van die factuur Peter ten Hoor te hebben bereikt. Indien deze bezwaren Peter ten Hoor bereiken nadat deze termijn is verstreken, geldt de factuur als vaststaand en vervalt het recht van de klant om deze factuur te betwisten.

6.5. Peter ten Hoor is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Peter ten Hoor verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.6. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Peter ten Hoor vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente als die rente hoger is.

6.7. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Peter ten Hoor verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Peter ten Hoor buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Peter ten Hoor om schadevergoeding te vorderen.

6.8. Onverminderd de overige rechten van Peter ten Hoor uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Peter ten Hoor gehouden om de incassokosten te vergoeden, berekend aan de hand van de geldende wet- en regelgeving, die Peter ten Hoor heeft moeten maken.

6.9. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6.10. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving betreffende het in rekening brengen van (buiten)gerechtelijke kosten, rente en dergelijke.

7. Garantie 7.1. Indien door Peter ten Hoor aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2. Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Peter ten Hoor de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Peter ten Hoor de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Peter ten Hoor.

7.3. Alle eventuele garantieverplichtingen en aansprakelijkheden van Peter ten Hoor vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Peter ten Hoor wijzigingen in de door Peter ten Hoor geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Peter ten Hoor zal door de klant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij de klant de producten op zijn kosten aan Peter ten Hoor ter beschikking stelt.

7.4. Indien en voor zover de klant verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet is nagekomen, is Peter ten Hoor bevoegd nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten.

8. Reclames 8.1. Eventuele klachten over een door Peter ten Hoor geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door de klant aan Peter ten Hoor schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien acht dagen na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Peter ten Hoor, binnen acht dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Peter ten Hoor niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Peter ten Hoor van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Peter ten Hoor zijn gecrediteerd.

8.3. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Peter ten Hoor het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform de door haar op dat moment gehanteerde en redelijke tarieven, met een minimum van € 250,00.

8.4. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving.

9. Eigendomsvoorbehoud 9.1. Alle door Peter ten Hoor te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Peter ten Hoor, zolang de klant enige vordering van Peter ten Hoor, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid, apart van eigendommen van anderen en als herkenbaar eigendom van Peter ten Hoor te bewaren. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Peter ten Hoor op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Peter ten Hoor te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan Peter ten Hoor worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Peter ten Hoor op de klant. De klant zal daarvoor op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Peter ten Hoor verlenen.

9.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

9.4. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, gelijkluidend aan het eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in dit artikel. Bij overtreding van dit artikellid, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

9.5. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Peter ten Hoor tekort schiet of Peter ten Hoor goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Peter ten Hoor gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Peter ten Hoor te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Peter ten Hoor en machtigt Peter ten Hoor hierbij -voor zover nodig- om dat te doen. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Peter ten Hoor een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.6. Na terugneming van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zal de overeenkomst niet zijn ontbonden, tenzij Peter ten Hoor dat kenbaar maakt. De klant zal na terugneming en een mogelijk ontbinding nimmer een vergoeding kunnen ontvangen die hoger is dan de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Peter ten Hoor was overeengekomen, verminderd met de kosten en schade die voor Peter ten Hoor uit de terugneming voortvloeien.

9.7. Indien en voor zover geen eigendomsvoorbehoud gevestigd zou kunnen worden of dat eigendomsvoorbehoud zou vervallen, behoudt Peter ten Hoor zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, die Peter ten Hoor dan uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben. De klant machtigt hierbij Peter ten Hoor om dat pandrecht te vestigen en zal daarvoor tevens op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Peter ten Hoor verlenen.

10. Ontbinding en beëindiging 10.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2. In geval van verzuim van de klant is Peter ten Hoor gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Peter ten Hoor verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3. Peter ten Hoor is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen, en tevens vorderingen verband houdend met nog niet gefactureerde maar wel uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten- worden alsdan direct opeisbaar en tevens kan Peter ten Hoor onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeisen. Peter ten Hoor zal vanwege deze beëindiging nim-mer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4. Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de klant en geheimhouding.

11. Overmacht 11.1. Peter ten Hoor is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Peter ten Hoor opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Peter ten Hoor niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie,

ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, is de natuurlijk persoon bevoegd de overeenkomst ontbinden.

11.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Peter ten Hoor zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Peter ten Hoor als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Peter ten Hoor of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Peter ten Hoor.

11.3. Indien Peter ten Hoor bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.4. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving.

12. Aansprakelijkheid 12.1. Peter ten Hoor is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Peter ten Hoor.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Peter ten Hoor zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Peter ten Hoor aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan;

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peter ten Hoor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Peter ten Hoor toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade. 12.3. Peter ten Hoor is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.4. Voor zover Peter ten Hoor bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Peter ten Hoor gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden.

12.5. Peter ten Hoor is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Peter ten Hoor.

12.6. De aansprakelijkheid van diegenen die de aan Peter ten Hoor opgedragen werkzaamheden namens Peter ten Hoor feitelijk hebben uitgevoerd zoals werknemers van Peter ten Hoor of door Peter ten Hoor ingeschakelde derden, met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is uitgesloten.

12.7. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Peter ten Hoor nimmer aansprakelijk.

13. Intellectuele eigendomsrechten 13.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door Peter ten Hoor is ontworpen berust bij Peter ten Hoor.

13.2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit, aan of van het geleverde te verwijderen of te wijzigen. De klant mag het geleverde, waarop de krachtens dit artikel bedoelde IE-rechten betrekking hebben, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Peter ten Hoor, vermenigvuldigen, aan derden overdragen en/of openbaar maken, tenzij uit de aard van de betreffende goederen of uit de aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Peter ten Hoor een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Peter ten Hoor geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Peter ten Hoor in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

13.3. De klant dient ten aanzien van de door haar aan Peter ten Hoor verstrekte opdracht over de vereiste (intellectuele) eigendomsrechten te beschikken. Zij vrijwaart Peter ten Hoor voor alle aanspraken van derden voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

14. Personeel 14.1. Het is de klant strikt verboden om te trachten -direct of indirect- personeel van Peter ten Hoor -of van een met haar direct of indirect gelieerde onderneming- er toe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de klant dan wel bij een andere werkgever.

14.2. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Peter ten Hoor een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Peter ten Hoor geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Peter ten Hoor in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

15. Geschillen en toepasselijk recht 15.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

15.2. Op een met Peter ten Hoor gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

15.3. De Rechtbank te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

15.4. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een consument (niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) niet relatief bevoegd is, dan is die klant gerechtigd om binnen één maand nadat Peter ten Hoor zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.